OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURULAR 17 TEMMUZDAN İTİBAREN

OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURULAR 17 TEMMUZDAN İTİBAREN

23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

Olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun çalışmasına ilişkin usul ve esasları için tıklayınız.

Bu tip toplu uyuşmazlıklarda "Pilot (ilke) dava" dediğimiz usule başvurulur. 10 binlerce kişi başvuracak ama bu 10 binlerce kişinin hepsinin olayı ayrı bir özellik arz etmiyor. Belli şekillerde FETÖ'yle ilişkilendirilmişler. istisnalar olmakla birlikte her durum için belli ilke kararları verilir ve duruma göre dosyalar incelenir. ( Örneğin sadece Bank Asya'da hesabı olanlar, Sadece Aktif Eğitim Sen üyeliği olanlar için bir ilke karar, Bylock uygulamasını kullananlar için bir ilke karar, 17 -25 aralıktan sonra Bank Asya'ya para koyanlar için bir pilot karar vs ) yani emsal olarak pilot kararlar oluşturularak buna göre kararlar verileceği kanaatindeyim.
 

 

OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURU ÖNCESİNDE YAPILACAK İLK İŞLEMLER NELERDİR?

 

1- Başvuru formu https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinden elektronik ortamda doldurulmadan önce haklılığınızı ortaya koyacak delil ve belgeler ile birlikte giriş gelişme ve sonuç şeklinde kendinize özgü bir formatta 10 sayfayı geçmeyecek şekilde savunma hazırlamanızı önermekteyim. (Beyan 6000 karakter ile sınırlandırılmış olup, Word ortamında bu yaklaşık 2 sayfaya tekabül etmektedir.)

2- Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti temin edilmelidir.

3- Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekaletname örneği  temin edilmelidir.

4- Kamu görevinden çıkarılanlar, başvuru yapmadan önce hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile bulunduğu liste ve sırasını belirlemelidir. İlgili KHK'nın ilk sayfasının ve görevde alındığı ekin ilk sayfasının, görevden alındığı listenin ilk sayfasının ve kendisinin yer aldığı sayfanın çıktısını almalıdır.

5- Kamu görevinden çıkarılanlar tarafından İdari Mahkemelerde, Danıştay'da, Anayasa Mahkemesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açılan davaların hangi  mahkemede açıldığına dair mahkeme adları ve esas numaralarını temin ediniz. (Her ne kadar olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ekinde yayınlanan formda bu bilgiler istense de https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinden elektronik ortamda doldurulurken açılan idari davalara ait bilgiler istenmemektedir.) 


KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN PERSONELİN LİSTELERİNİN YER ALDIĞI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER HANGİLERİDİR?

27 Temmuz 2016 Tarihli ve 29783 (2. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

31 Temmuz 2016 Tarihli ve 29787 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

17 Ağustos 2016 Tarihli ve 29804 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 672 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

29 Ekim 2016 Tarih ve 29872 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

22 Kasım 2016 Tarih ve 29896 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 677 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 679 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

23 Ocak 2017 Tarih ve 29957 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 683 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

7 Şubat 2017 Tarihli ve 29972 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

29 Nisan 2017 Tarih ve 30052 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 689 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

14 Temmuz 2017 Tarih ve 30124 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 692 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.
 

 

OHAL KOMİSYONUNUN DAYANAĞI NEDİR?

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurulara ve Ohal Komisyonun çalışmalarına ilişkin hususların dayanağı 23.012017 Tarih ve 29957 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Usul ve esaslar" başlıklı 13. maddesindeki; " (1) Başvurulara ve Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun teklifi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir."hükümleridir.

OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINMAYA BAŞLANACAKTIR? 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında yapılacak başvurular Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurular 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak olup, başvurular altmış (60) günlük sürenin bitimi olan 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.  Başvuru tarihi, valiliklere, en son görev yapılan kuruma veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

OHAL KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ NELERDİR?

 

Ohal Komisyonu, kamu görevinden  çıkarılanlar hakkında başvuruları değerlendirip karar verecektir.

 

Ohal Komisyonu, yapılan her başvuruya bir tarih ve sayı verir. Her başvuru, kendisine ait dosya numarası üzerinden kayıt altına alınır. İlgili kurumlar tarafından Ohal Komisyonuna iletilen bilgi ve belgeler ile başvurunun incelenmesine dair diğer belgeler, ait olduğu dosyada kayıt altına alınır.

 

Ohal Komisyonuna, intikal eden dosyalarla ilgili olarak daha önce kurumlara yapılan başvurular birleştirilir.

 

Kamu görevinden çıkartılanlar, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten önce idari makamlara, BİMER'e CİMER'e başvurmuş bulunmaktadır. Bu başvurular ilgili kurumlarca komisyona iletilecek ve ilgili kişinin dosyasına konulacaktır. Bunlara rağmen yeniden başvuru yapılması en doğru başvurunun bu olacağı kanaatindeyim.

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten önce idari makamlara yapılan başvurularla ilgili olarak; Komisyona yapılan başvuruların alınması süresinin tamamlanmasından sonra, daha önce kendilerine başvuru yapılmış olan kurumlarca önceki başvuruya ait dilekçe ve ekleri ile en son görev yapılan kurum adı, başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve işlem yapılan kanun hükmünde kararnamenin sayısını içeren liste Komisyona intikal ettirilir.

 

Aynı kişi tarafından 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren konularda bu Usul ve Esaslara göre Başbakanlık tarafından ilan edilen altmış günlük başvuru süresinde yeni başvuru yapılması halinde, kurumlar tarafından Komisyona gönderilen başvuru dilekçe ve ekleri bu başvuru ile birleştirilerek incelenir. Yeni başvuru yapılmaması halinde kurumlara daha önce yapılmış başvuru Komisyon tarafından işleme alınır.

 

Başvuru hakkı olmayanlar tarafından kurumlara verilen dilekçeler Komisyona gönderilmez.

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten önce kurumlara yapılan başvurular da ön incelemeye tabi tutulur.

 

Ohal Komisyonu, incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar verir.

 

Ohal Komisyonu, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapar.

 

Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmaz.

 

Ohal Komisyon toplantısında işler, gündemdeki sıraya göre incelenir ve karara bağlanır.

 

Ohal Komisyon Başkanı, söz almak isteyen üyelere söz verir. Görüşmeler tamamlandıktan sonra açık oylama yapılır.

 

Ohal Komisyonu toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.

 

Ohal Komisyon Başkanı, toplantının bir düzen ve disiplin içinde yürütülerek sonuçlandırılmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alır.

 

Ohal Komisyonu, kamu görevinden çıkarma işlemleriyle ilgili bilgi, belge, bulgu, olgu ve kanaatlerini ilgilinin en son görev yaptığı Bakanlıktan veya kurumdan talep edebilir.

 

Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Ohal Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi verilen süre içinde Ohal Komisyonuna göndermek veya Komisyon kararı üzerine yerinde incelenmesine imkan sağlamak zorundadır.

 

Kurum ve merciler, başvurucuların terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu kanaatinin oluşmasına dayanak oluşturan, istihbari nitelikte olanlar dahil tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine resmi yazıyla birlikte verilen süre içinde Ohal Komisyonuna iletir.

 

OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURU NASIL YAPILACAKTIR?

 

Ohal Komisyonuna kamu görevinden çıkarılanlar şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabilir.

 

Başvurular, Ohal Komisyonu tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.trinternet sitesinde elektronik ortamda hazırlanan ve yayımlanan ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasların ekinde yer alan başvuru formu  (Ek-1)https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinden elektronik ortamda doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

 

Başvuru formu https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinden elektronik ortamda doldurulmadan önce haklılığınızı ortaya koyacak delil ve belgeler ile birlikte giriş gelişme ve sonuç şeklinde kendinize özgü bir formatta 10 sayfayı geçmeyecek şekilde savunma hazırlamanızı önermekteyim. Forma yazılan beyanların on sayfayı geçmesi halinde başvurucunun, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi gerekir.(Beyan 6000 karakter ile sınırlandırılmış olup, Word ortamında bu yaklaşık 2 sayfaya tekabül etmektedir.)

 

Hazırlayacağınız savunma metninde;


1- İsnat edilen suçları işlemediğinize dair bilgi ve belgeden bahsedilmeli.

2- Mesleki çalışmanızdan, başarılarınızdan varsa aldığınız ödüllerden bahsedilmeli,

3- Tabi olduğunuz amirin dışında hiç kimseden emir almadığınızı anlatın,

4- Silahlı terör örgütü mensubu olmadığınızı, olamayacağınızı kendinize göre izah edin, Tarafınıza yöneltilen ama somut olarak bilmediğiniz suçlamaları neden kabul etmediğinizi anlatın.

5- Netice olarak, haksız işlemden dönülerek, tekrar görevinize iade edilmenizi talep edin.

 

https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde başvuru yaparken;

 

 

1- Şahsen başvuru kısmından, gerekli kişisel bilgiler girilip, telefona SMS onayı kodu (Tek kullanımlık şifre: kaydedilmeden çıkıp tekrar girildiğinde şifre tekrar alınacak) alınacak.

2- SMS onay kodu girildikten sonra ikinci aşamada nüfus kayıt bilgileri otomatik olarak gelecek. Lisans bilgileri ile iletişim bilgileri tekrar girildikten sonra bu sayfadan ileri denilip 3. aşamaya geçilecek

3- Üçüncü aşamada, ilgili KHK numarası otomatik gelmektedir. Burada bir hata var ise KHK Eklebutonuyla ekleme yapılacak.

4- Dördüncü aşamada, dilekçe yazılacak. (Beyan 6000 karakter ile sınırlandırılmış olup, Word ortamında bu yaklaşık 2 sayfaya tekabül etmektedir.) Dilekçenin verileceği Valilik seçilecek.

5- Beşinci aşamada, dilekçenin ön izlemesine bakılıp, print edilecek, yani sayfa yazdırılacak. Yazıcı çıktısı alınan dilekçe, beyan edilen Valiliğe teslim edilecek.

 

Giriş formuna TC, Anne kızlık soyadının ilk ve son harfi ve telefon numarası girdikten sonra cep telefonunuza şifre geliyor daha sonra adres bilgileri ve hangi KHK ile ihraç edildiği bilgisi otomatik olarak ekran düşüyor daha sonra önceden yazılmış olan 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmış savunmanızı kopyalayıp yapıştırdıktan sonra ile kaydet diyerek yaptığını işlem ön izlemeye düşüyor.  Sonra Başvuru Formunun çıktısı alınıp başvurucu, kanuni temsilcisi veya vekili tarafından imzalanmak suretiyle valiliklere, en son görev yapılan kuruma veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına varsa ekleriyle birlikte teslim edilerek başvuru yazılı olarak yapılıyor.

 

Başvuru Mozilla Firefox internet tarayıcı kullanılarak yapılırsa çıktı alınamıyor. Başvuru yapılır iken İnternet Explorer den yapılması ve çıktı alınması gerekiyor. Başvuru ilgili yerlere teslim edileceği son güne kadar güncelleme yapılabiliyor.

 

 

https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr İnternet sitesindeki elektronik başvuru sistemine giriş yapıldıktan sonra, başvurucunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve diğer gerekli bilgiler formun ilgili bölümlerine yazılacaktır. Başvuru konusuna ilişkin sistemde bulunan bilgiler otomatik olarak görülecektir. Ayrıca formun başvuru dilekçesi bölümüne, on (10) sayfayı geçmemek üzere talep konusu hakkındaki beyanlar yazılabilecektir. (Beyan 6000 karakter ile sınırlandırılmış olup, Word ortamında bu yaklaşık 2 sayfaya tekabül etmektedir.)

 

Başvuru Formunun çıktısı alınıp başvurucu, kanuni temsilcisi veya vekili tarafından imzalanmak suretiyle valiliklere, en son görev yapılan kuruma veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına varsa ekleriyle birlikte teslim edilerek başvuru yazılı olarak yapılır. İlgili görevli tarafından yapılacak onay işleminden sonra başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvuru yapılacak valilik en son görev yapılan ilin valiliği olabileceği gibi ikamet edilen ilin valiliğe de olabilir. Başvurana, başvurunun kayda alındığını gösteren alındı belgesi verilir. (Ek-3)

 

Başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı ve gerekli belgelerin eklenip eklenmediği başvuruyu alan valilik veya kurum tarafından kontrol edilir. Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, ilgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten sonra belgeler Ohal Komisyonuna gönderilir.

 

Ohal Komisyonu tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten sonra yürürlüğe konulacak kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında ise ilgili kanun hükmünde kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren altmış gündür.

 

Ohal Komisyonuna doğrudan başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular hakkında herhangi bir işlem veya inceleme yapılmaz.

 

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlüler, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasların ekli formu fiziki olarak doldurup bulundukları kurumda görevli memura teslim eder. İlgili memur, doldurulan formu esas alarak internet sitesinde yayınlanan formu doldurup alınan çıktıyı başvurucuya imzalatarak kurum müdürlüğüne teslim eder. Kurum müdürlüğü, gerekli işlemleri tamamlayarak başvurucuya alındı belgesi verir ve bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla başvuru formunu varsa dilekçe ve ekleriyle birlikte Komisyona gönderir.

 

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişiler bakımından başvuru tarihi, kurum müdürlüğüne başvurunun yapıldığı tarihtir.

 

Valilikler ve ilgili kurumlar, başvuru evrakını gecikmeksizin Komisyona gönderir.

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "İdari makamların sükutu"  başlıklı 10.  maddesi ikinci fıkrasındaki; "Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler." hükümleri uygulanmaz.

 

Ohal Komisyonu tarafından Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, durum başvuruyu alan valiliğe veya kuruma bildirilir. İlgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten sonra belgeler Komisyona gönderilir. Verilen süre içinde eksilik giderilmemesi halinde, durum Komisyona bildirilir. Valiliğe veya kuruma yapılan ilk başvuru, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

 

OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURU FORMUNDA HANGİ BİLGİLERE YER VERİLECEK?

 

Kamu görevinden çıkarılan gerçek kişilere ilişkin başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır.

 

Kamu görevinden çıkarılan başvurucunun adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.

 

Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.

 

Başvurucunun en son görev yaptığı kurumu, sicil numarası ve unvanı.

 

Başvurucu hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile başvurucunun bulunduğu liste ve sırası.

 

Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin başvuru hakkındaki beyanları.

 

Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin imzaları.

 

OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURUDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER NELERDİR?

 

Kamu görevinden çıkarılanlar hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

 

1- Kamu görevinden çıkarılan gerçek kişiler için başvuru formu. (Ek-1) https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinden elektronik ortamda doldurulur.

 

2- Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

3- Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekaletname örneği.

 

4- Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.

 

OHAL KOMİSYONUNCA ÖN İNCELEME NASIL YAPILACAKTIR?

 

Başvurular, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur.

 

Ön inceleme Başkan tarafından raportör olarak görevlendirilen personelce yapılır.

 

Ön inceleme sonucunda;

 

1- Başvurunun Komisyonun görev alanına girmemesi.

2- Başvurunun süresi içinde yapılmaması.

3- Başvurunun yazılı olarak, şahsen veya kanuni temsilci ya da vekil aracılığıyla yapılmamış olması.

4- Başvurunun kurum veya kuruluşları kanunen temsile yetkili olanlar dışında kalanlar tarafından üyelik veya diğer sebeplerle yapılması.

5- Başvuru sahibinin hukuki menfaatinin bulunmaması.

6- Başvurunun olağanüstü hal döneminde yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan tesis edilmeyen işlemler hakkında olması.

7- Başvurunun olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilgili kişinin silah ruhsatlarının alınması, pasaportunun iptal edilmesi, kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından tahliye edilmesi gibi ilave tedbirler hakkında olması.

8- Başvuru konusunun kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında olması.

9- Başvurunun aranılan diğer şartlara uygun olarak yapılmaması.

durumlarının tespiti veya ön inceleme safhasından sonra tespit edilmesi halinde başvuru Ohal Komisyonunca reddedilir.

 

OHAL KOMİSYONUNUN GÖREVE İADE KARARLARI NEREYE BİLDİRİLECEK?

 

Ohal Komisyonu tarafından verilen kamu görevinden çıkarılanların göreve geri iade kararları Devlet Personel Başkanlığına Ohal Komisyonu tarafından bildirilir.

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun başvuruyu, başvurucu lehine karara bağlaması durumunda bu kararlar idarece 15 gün içerisinde yürürlüğe konulacaktır.

 

OHAL KOMİSYONUNU KARARLARI NASIL BİLDİRİLECEK?

 

Kamu görevinden çıkarılanlar hakkında  Ohal Komisyonu sonuçlandırdığı başvurulara ilişkin dosyaları Kamu görevinden çıkarılan personelin en son görev yapılan kurum veya kuruluşa devreder.

 

Ohal Komisyonu tarafından verilen kamu görevinden çıkarılanların göreve geri iade veya red kararları, başvurucu tarafından bildirilen adrese, dosyanın devredildiği kurumlarca 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

 

OHAL KOMİSYONUNDAN ÖNCE AÇILAN İDARİ DAVALAR   HAKKINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILACAK?

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten önce Ohal Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurulmuş veya dava açılmış olması halinde, bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekalet ücretine hükmedilmez.

 

Bu dosyalar yargı mercilerince bu Usul ve Esaslara göre başvuruların alınması süresinin tamamlanmasından sonra Komisyona gönderilir. Aynı kişi tarafından yeni başvuru yapılması halinde, gönderilen dosya bu başvuru ile birleştirilir.

 

OHAL KOMİSYONU KARARLARI SONRASI GÖREVE İADE EDİLMEYENLER KANUN YOLUNA NASIL BAŞVURUDA BULUNACAK?

 

Ohal Komisyon kararlarına karşı, Ohal komisyon kararının tebliğinden itibaren altmış gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Yargı denetimi" başlıklı 11. maddesindeki; " (1) Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir. Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa husumet yöneltilemez.

 

(2) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava açabilir." hükümlerindeki,

 

685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Açılacak davalarda husumet" başlıklı ek 1.  maddesindeki; "(1) Komisyon kararlarına karşı açılacak iptal davaları;

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerce en son görev yapılan kurum veya kuruluş,

b) Devlet memurları ve işçiler dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlarca Millî Savunma Bakanlığı,

c) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlarca İçişleri Bakanlığı, (1)

ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Millî Eğitim Bakanlığı,

d) Kapatılan derneklerce İçişleri Bakanlığı,

e) Kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü,

f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

g) Kapatılan özel sağlık kuruluşlarınca Sağlık Bakanlığı,

ğ) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonlarınca Millî Eğitim Bakanlığı,

h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığı,

ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,

i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajanslarınca Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı, aleyhine açılır. " hükümlerinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilir.

Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa ve Komisyona husumet yöneltilemez.

 

Ahmet Kandemir

TES Osmaniye Şube Başkanı

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir