Soruşturma Açılacak Ve İfade Alınacaktır

Soruşturma Açılacak Ve İfade Alınacaktır

Açığa alınanların ve/veya sonrasında görevden alınanların; yürütmeyi durdurmasız iptal davası açma, emekli olma, inceleme ve soruşturma açılarak ifade verme hakkı devam etmektedir.

Açığa alınanların ve/veya sonrasında görevden alınanların; yürütmeyi durdurmasız iptal davası açma, emekli olma, inceleme ve soruşturma açılarak ifade verme hakkı devam etmektedir.  Sadece 10 gün içinde ifade verme ve yürütmeyi durdurmasız dava açma hakkı askıya alınmıştır.

Açığa alınan tüm personele soruşturma açılacak ve ifade alınacak mı? evet alınacak, çünkü 31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 669 sayılı KHK'nın 3. maddesinde; "15/07/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında ilgili mevzuatında öngörülen soruşturma açma süreleri olağanüstü hal süresince uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.
Bu hükümden hareketle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu" başlıklı 139. maddesindeki; "Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler." hükümlerine göre açığa alınan-görevden uzaklaştırılanlara 10 iş günü içinde inceleme ve soruşturma başlatılması şarttı 669 sayılı KHK'nın 3. maddesi ile askıya alınmıştır.

SAVUNMA HAKKINIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Ayrıca 23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Savunma Hakkı" başlıklı 130. maddesindeki; "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.


Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır." hükümlerine göre inceleme ve soruşturma başlatılarak savunma alınması şarttır.


Dolayısıyla açığa alınan tüm personele inceleme ve soruşturma yapılarak ve ifadesi alınacak olup sadece 10 günlük süre şartı kaldırılmıştır.

AÇIĞA ALINANLARA HANGİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR?

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesi (f)  bendindeki; f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır." hükümlerince kamu görevlilerine işlem yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME KURULU NASIL OLUŞTURULACAKTIR?

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesi (f)  bendindeki hükümlere göre açığa alınan-görevden uzaklaştırılanların çalıştıkları kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği kişiler tarafından oluşturulan bir kurulda değerlendirilecektir.

Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında Bakanın uygun göreceği kişiler tarafından oluşturulan bir kurulda açığa alınan-görevden uzaklaştırılanların durumları değerlendirilecek. Bu kurulun teklifi ve ilgisine göre ilgili bakan onayıyla açığa alınan-görevden uzaklaştırılanlar kamu görevinden çıkarılacaktır.

DAVA AÇMA HAKKINIZ DEVAM ETMEKTEDİR


Yine 23.07.2016 tarihli ve 29779 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Yürürlüğün durdurulması" başlıklı 10. maddesindeki; "(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez." hükümlerince açığa alma ve akabinde görevden alınma işlemine idari mahkemelerde dava açılabilir sadece bu davalarda yürütmeyi durdurma istenemez.

YARGI KARARI İLE GÖREVİNİZE GERİ DÖNEBİLİR MİSİNİZ?

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesi 2 fıkrasındaki; "(2) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır." hükümlerince görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez.

Burada hakkınızda yapılan görevden alınma işlemine açacağınız iptal davasında idare mahkemesi görevden alma işlemi iptal ederse veya red edilip iç hukuk yolları tükedildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidilmesi ve burada iptal edilmesi halinde görevinize iade edilirsiniz.

Açığa alınan-görevden uzaklaştırılan üyelerimizin Açığa alma-görevden uzaklaştırma işlemine idare mahkemesinde iptal davası açabilirler. Fakat idari davaların bir yıldan fazla sürdüğü göz önünde bulundurularak açığa alma-görevden uzaklaştırma işlemine dava açılması zaten 3 ay içinde hakkınzda bir karara varılacagından bir yıldan fazla sürecek bu şekilde bir davanın açılması mantıksız bir işlemdir.
 

Eğer yapılacak inceleme-ve soruşturma sonucunda MEB'de kurulan kurulca yapılacak değerlendirme sonunda görevden alma işlemi gerçekleşirse bu işleme iptal davası açılması yerinde bir işlem olacaktır.

AÇIĞA ALMA İŞLEMİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ-SAVUNMA VERİLEBİLİR Mİ?

Açığa alınan-görevden uzaklaştırılan üyelerimizin görevli oldukları okula şu an için herhangi bir itiraz dilekçesi-savunma vermelerinin bir anlamı yoktur. Yakın bir zamanda MEB'ce inceleme ve soruşturmaların nasıl yapılacağı hakkında açıklama yapılması beklenmektedir. Bir müddet beklenmesi gerekmektedir.

EMEKLİ OLMA HAKKINIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Sosyal güvenlik hakkı" başlıklı 60. maddesindeki; "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar." hükümlerinde süresi ve yaşı dolan herkes emeklilik hakkına sahiptir.  Emeklilikle ilgili kanunlarda açığa alınan ve görevden atılanlara ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır bu nedenle; Süresi dolup yaşı dolmayanlar yaşı dolunca emekli olabilecektir.  Süresi dolmayanlar ise görevden alınmaları halinde başka bir iş yerinde süreyi doldurarak emekli olabileceklerdir.

Açığa alınan tüm personele soruşturma açılmış olup en kısa sürede ifadeler alınarak gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.


Kamuoyuna duyurulur.

Ahmet Kandemir

Türk Eğitim Sen ve Türkiye Kamu Sen Osmaniye İl Başkanı

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir